HiFi winkel van het jaar 2015, 2016 en 2017 Specialist in speakers en losse HiFi Nederlandse garantie Eigen installatie en bezorgdienst Vast en ervaren team Winnaar Special Awards 2021  Sterkste Schakel High-end audio voor iedereen

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden bij aanschaf in de winkel en  online 
Prijswijzigingen, typefouten en foutieve afbeeldingen voorbehouden voor winkel en online omgeving. Graag attenderen wij u dat de aangeboden product updates, indien van toepassing op uw aangeschafte product, via de leverancier aan u beschikbaar worden gesteld middels uw apparaat en netwerk en deze dienen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd om de werking van het product te garanderen. Garantie en reclamaties vinden plaats via ons bedrijf in Leiden, Breestraat 148, 2311 cx  Leiden. Voor vragen kunt u ons bellen. 

De techniek waarop Nederland draait

Algemene Voorwaarden
Elektrotechnische Detailhandel

© UNETO-VNI, 1 september 2017

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer” Overgaauw) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.© UNETO-VNI, juli 2017

Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn in werking getreden per 1 september 2017.

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen
 1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verkoper handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en lid is van UNETO-VNI, of aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie van bedrijven die lid is van UNETO-VNI.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die als koper handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 3. Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 4. Op de overeenkomst tussen het bedrijf en een koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. De AVED 2017 zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument.
Artikel 2 Conformiteit en garantie

Een door het bedrijf, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf blijft eigenaar van het verkochte product zo lang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 4 Betaling
 1. De koper betaalt de prijs direct en contant bij de aflevering van het product, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling valt ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het bedrijf aangegeven bankrekening.
 2. Door de koper gedane betalingen worden eerst gebruikt voor de betaling van verschuldigde kosten en rente en vervolgens voor betaling van opeisbare vorderingen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 5 Termijnen

Bij niet tijdige aflevering is het bedrijf pas in gebreke nadat de koper het bedrijf schriftelijk in gebreke heeft gesteld, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Artikel 6 Koop op proef

Bij koop op proef is het product voor risico van de koper vanaf het moment van de aflevering.

Artikel 7 Aflevering van producten

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, van het bedrijf aan de koper dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de koper gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, dan heeft het bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden en het product te verkopen en te leveren aan een derde. De door het bedrijf geleden schade kan verrekend worden met de door de consument gedane aanbetaling. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument.

Artikel 8 Prijsverhoging

Indien voor de aflevering van het product één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan heeft het bedrijf het recht de desbetreffende extra kosten aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 9 Incasso

Indien de koper in verzuim verkeert en het bedrijf tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden
kosten voor rekening van de koper, tenzij het bedrijf verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW.

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van het bedrijf aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbreking, import- of handelsverboden.

Artikel 11 Schadevergoeding
 1. De door de koper geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten door het bedrijf wordt vergoed tot maximaal de prijs van het product. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 2. Artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 3. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van de schade.
 4. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan na 12 maanden na aflevering van het product aan koper aan het licht treedt.
 5. Schade als gevolg van (al dan niet in verband met het verkochte verrichte reparatie/installatie)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.
 6. Het bedrijf hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.
Artikel 12 Geschillencommissie Elektro
 1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.
 2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.
Artikel 13 Geschillenbeslechting door de rechter

Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Artikel 14 Nakomingsgarantie
 1. Stichting Geschillenregelingen UNETO staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door het bedrijf van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Elektro. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro ter vernietiging aan de rechter voorlegt. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Voor de nakomingsgarantie van Stichting Geschillenregelingen UNETO geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies.
 3. Stichting Geschillenregelingen UNETO geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag overdraagt aan Stichting Geschillenregelingen UNETO.
 4. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie van Stichting Geschillenregelingen UNETO niet, tenzij de Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van de bedrijfsactiviteiten.
 5. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Stichting Geschillenregelingen UNETO op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf. De afhandeling door Stichting Geschillenregelingen UNETO van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie.Overgaauw hanteert Techniek Nederland voorwaarden voor al haar leveringen.  
Artikel 15  Herroepingsrecht online

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:.

Artikel 16 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd online
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 17 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan online
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op  ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 18  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 19 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Artikel 20 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6.  
Overgaauw kan te allen tijde de order annuleren of terug draaien