Klantenservice: 071-5126862
Verkoop@overgaauw.com

    Wenslijst

overgaauw winkel
Overgaauw hanteert de Uneto voorwaarden voor al haar leveringen

Producten blijven eigendom van Overgaauw totdat de hele koopsom is voldaan.  

Algemene Voorwaarden

Elektrotechnische Detailhandel 

© UNETO-VNI, augustus 2003, art.nr. 47301

De techniek waarop Nederland draait

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer” Overgaauw) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.© UNETO-VNI, juli 2017
Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn in werking getreden per
1 september 2017.
Artikel 1 Definities en algemene bepalingen
1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verkoper
handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit en
+ lid is van UNETO-VNI, of
+ aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie van
bedrijven die lid is van UNETO-VNI.
2. Consument: de natuurlijke persoon die als koper handelt voor
doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
3. Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus
90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
4. Op de overeenkomst tussen het bedrijf en een koper, waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
5. De AVED 2017 zijn volledig van toepassing, behalve voor zover
schriftelijk anders is overeengekomen.
6. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten
tussen een bedrijf en een consument.
Artikel 2 Conformiteit en garantie
Een door het bedrijf, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument op grond van
de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden.
Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
Het bedrijf blijft eigenaar van het verkochte product zo lang de koper
niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met
inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Artikel 4 Betaling
1. De koper betaalt de prijs direct en contant bij de aflevering van het
product, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling
valt ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het
bedrijf aangegeven bankrekening.
2. Door de koper gedane betalingen worden eerst gebruikt voor de
betaling van verschuldigde kosten en rente en vervolgens voor betaling
van opeisbare vorderingen die het langst open staan, zelfs al vermeldt
de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 5 Termijnen
Bij niet tijdige aflevering is het bedrijf pas in gebreke nadat de koper het
bedrijf schriftelijk in gebreke heeft gesteld, tenzij er sprake is van een
vaste leveringsdatum (fatale termijn).
Artikel 6 Koop op proef
Bij koop op proef is het product voor risico van de koper vanaf het
moment van de aflevering.
Artikel 7 Aflevering van producten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, waarvan
de laatste bij aangetekend schrijven, van het bedrijf aan de koper dat hij
aan de aflevering van het product moet meewerken, de koper gedurende
een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of
in ontvangst te nemen, dan heeft het bedrijf het recht de overeenkomst
te ontbinden en het product te verkopen en te leveren aan een derde.
De door het bedrijf geleden schade kan verrekend worden met de door
de consument gedane aanbetaling.
De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten
tussen een bedrijf en een consument.
Artikel 8 Prijsverhoging
Indien voor de aflevering van het product één of meer kostprijsfactoren
een verhoging ondergaan, dan heeft het bedrijf het recht de
desbetreffende extra kosten aan de koper in rekening te brengen.
Artikel 9 Incasso
Indien de koper in verzuim verkeert en het bedrijf tot invordering overgaat
van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden
kosten voor rekening van de koper, tenzij het bedrijf verkiest om deze
kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De
vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente conform artikel
6:119a BW.
Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen
door de leveranciers van het bedrijf aan hun verplichtingen,
transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbreking, import- of
handelsverboden.
Artikel 11 Schadevergoeding
1. De door de koper geleden schade die het gevolg is van een
tekortschieten door het bedrijf wordt vergoed tot maximaal de prijs
van het product. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering
komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
2. Artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper daarop niet
tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan. Bij zichtbare
gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken
binnen 14 dagen na ontdekking van de schade.
4. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan
na 12 maanden na aflevering van het product aan koper aan het licht
treedt.
Algemene Voorwaarden
Elektrotechnische Detailhandel 2017
(AVED 2017)
UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - E info@uneto-vni.nl - W www.uneto-vni.nl
5. Schade als gevolg van (al dan niet in verband met het verkochte
verrichte reparatie/installatie)werkzaamheden komt niet voor
vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de
uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.
6. Het bedrijf hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg
is van overmacht.
Artikel 12 Geschillencommissie Elektro
1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de
totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking
tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken,
kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.
2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in
behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame
tijd bij het bedrijf heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil
uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de
klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een andere
door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de
Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze
gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie
Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of
in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te
spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te
kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij
acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De
beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vorm
van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie
Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het
bedrijf kennis te nemen.
Artikel 13 Geschillenbeslechting door de rechter
Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank
in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.
Artikel 14 Nakomingsgarantie
1. Stichting Geschillenregelingen UNETO staat ten opzichte van de
consument garant voor de nakoming door het bedrijf van de bindende
adviezen van de Geschillencommissie Elektro.
De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de
consument het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro ter
vernietiging aan de rechter voorlegt.
De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing
door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt,
in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor de nakomingsgarantie van Stichting Geschillenregelingen
UNETO geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies.
3. Stichting Geschillenregelingen UNETO geeft uitvoering aan de
nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn
vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag
overdraagt aan Stichting Geschillenregelingen UNETO.
4. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement
of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie
van Stichting Geschillenregelingen UNETO niet, tenzij de
Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld
en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van
surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering,
verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten.
5. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of
bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Stichting
Geschillenregelingen UNETO op basis van de nakomingsgarantie aan
consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf.
De afhandeling door Stichting Geschillenregelingen UNETO van
de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt
op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de
nakomingsgarantie.

 


Demonstratieklaar in onze demo-ruimtes: